HALLINTOLAKIMIEHET-FÖRVALTNINGSJURISTER RY:N SÄÄNNÖT

HALLINTOLAKIMIEHET - FÖRVALTNINGSJURISTER ry.

Säännöt on hyväksytty Hallintolakimiehet ry:n vuosikokouksissa 10.4.2002 ja 20.11.2002.

1 §

Yhdistyksen nimi on Hallintolakimiehet - Förvaltningsjurister ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa valtion, kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien sekä julkisoikeudellisten laitosten, yhtiöiden ja säätiöiden palveluksessa toimivien lakimiesten yleisiä yhteiskunnallisia ja ammatillisia etuja sekä edistää muitakin heidän yhteisiä pyrkimyksiään.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa julkaisu-, koulutus ja tiedotustoimintaa, järjestää neuvottelu- ja keskustelu tilaisuuksia.

3 §

Yhdistys on Suomen Lakimiesliitto ry:n jäsenyhdistys.

4 §

Yhdistyksen jäsenenä voi olla 2 §:ssä mainitun työnantajan palveluksessa toimiva, tai sellaisista tehtävistä eläkkeelle siirtynyt lakimies, jonka yhdistyksen hallitus hakemuksesta hyväksyy jäseneksi.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan välittömästi.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta taikka muutoin toiminnallaan huomattavasti vahingoittaa yhdistystä.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä, jos tämä ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuoden kuluessa maksun erääntymisestä lukien.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


Yhdistys voi periä jäseniltään varsinaisia ja ylimääräisiä jäsenmaksuja.


Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta varsinaisiin kokouksiin maalis - huhtikuussa (kevätkokous) ja marras - joulukuussa (syyskokous) sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle jos yhdistyksen hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää tiettyä asiaa varten.

Kokouksen ajan ja paikan määrää hallitus.

Kokouksesta on ilmoitettava vähintään 14 päivää ennen kokousta jäsenille toimitettavalla kirjallisella kutsulla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.


Kevätkokouksessa

1) esitetään hallituksen toiminta-kertomus edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus

2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä

3) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Syyskokouksessa

1) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

2) päätetään hallituksen jäsenten määrästä

3) valitaan hallituksen jäsenet

4) valitaan seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen

5) päätetään toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaksi vuodeksi sekä määrätään jäsenmaksun suuruus

6) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

Kokouksissa käsitellään lisäksi ne jäsenten tekemät esitykset, jotka on kirjallisesti tehty hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.


Mahdollisen ylimääräisen jäsenmaksun suuruuden ja maksutavan määrää yhdistyksen kokous. Ylimääräinen jäsenmaksu voi olla enintään kolme kertaa varsinainen jäsenmaksu. Ylimääräistä jäsenmaksua voidaan käyttää työtaistelutoimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen ja erityisen työtaistelurahaston kartuttamiseen.


Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kuudesta kymmeneen muuta jäsentä, jotka valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

10§

Hallitukseen on pyrittävä valitsemaan 2§:n mukaisilla eri aloilla toimivia lakimiehiä.

11§

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on saapuvilla. Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

12§

Hallitus voi asettaa työvaliokunnan keskuudestaan sekä jaoksia ja toimikuntia, sekä määrätä niiden tehtävät.

13§

Hallituksen on huolehdittava yhdistyksen toiminnasta, taloudesta ja kirjanpidosta. Hallitus valitsee yhdistyksen sihteerin ja muut mahdolliset toimihenkilöt.

14§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen muun jäsenen tai sihteerin kanssa.

15§

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla.